فیلتر






عرض 5 متر و مشابه ، حدود 220 اینچ واید