کابل MI V2.0 کیفیت 4K سومو مدل SH2202 به طول 2 متر