کابل Micro MI به MI فرانت مدل FN-DHCB150 به طول 1.5 متر