کابل تصویر Mini MI به MI کی نت پلاس به طول 1.8 متر