تنظیمات ریموت کنترل در ویدئو پروژکتور

به دلایل مختلف ممکن است نیاز داشته باشید تا تنظیماتی را برای ریموت کنترل ویدئو پروژکتور انجام دهید. 

به عنوان نمونه در ویدئو پروژکتورهای اپسون، به ترتیب زیر می توانید تعیین کنید که گیرنده فرکانس ریموت کنترل در کدام قسمت پروژکتور فعال باشد. 

در گزینه Remote Receiver می توانید تعیین کنید که سنسور گیرنده ریموت کنترل در جلو یا پشت دستگاه فعال باشد.

Front فقط سنسور جلو فعال باشد
Rear فقط سنسور پشت فعال باشد
Front/Rear هر دو سنسور فعال باشند
Off سنسورها غیر فعال باشند